www.pneumatiky-letni.cz

 

email: info@pneu-nejlepsi.cz

(upřednostňujeme emailovou komunikaci - odpovíme Vám do 24 hodin)


PROVOZOVATEL ESHOPU:

GoldChannel s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka2

261 01 Příbram

IČ: 24171263

DIČ: CZ24171263OBCH. PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Prodávající:

GoldChannel s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka2

261 01 Příbram

IČ: 24171263

DIČ: CZ24171263

 

 

Kupující:

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu GoldChannel s.r.o., umístěným  na webových adresách www.pneumatiky-letni.cz, se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů .

 

1)Vstup do systému a objednávka zboží

Vstup do internetového obchodu (e-shopu) je možný prostřednictvím stránek www.pneumatiky-letni.cz, k samotnému nákupu není požadována nutnost registrace zákazníka.

Kupující prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami,  a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem, a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající s kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží za podobnou cenu.

Internetový obchod sexypneu.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi tak zacházeno a to v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2000 Sb. a pozdějších předpisů, zejména však 480/2004 , o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím.

 

2)Platební podmínky

Platby za objednané zboží je možné realizovat:

- Platbou v hotovosti při osobním odběru na pokladně provozovny.

- Platba na dobírku při převzetí zboží na dodací adrese kupujícího.

- Platba formou bankovního převodu (BÚ: 107-806720277/0100), na základě výzvy prodávajícího.

 

3)Ceny, záruka

Ceny nabízeného zboží v systému e-shopu GoldChannel s.r.o. jsou uvedeny včetně sazby DPH.

-Nabídka a prodejní cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do vystavení nového ceníku.

-Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží vždy, pokud je zboží skladem na eshopu prodávajícího.

-Zaslaná objednávka je považována za závaznou. Objednané zboží, pokud je skladem, zůstává v rezervaci maximálně po dobu 7 dnů od objednání.

-Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží kupujícím, případně dnem uvedeným na záručním listě (faktuře, dodacím listě).  Záruční doba je stanovená ze zákona a to ve výši 24 měsíců, případně delší je-li tato skutečnost výslovně uvedena.

-Při dodávkách zboží prostřednictvím zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

4)Způsob přepravy

-Doprava zboží ke kupujícímu je realizována přepravní společností nebo veřejným přepravcem. Na adrese doručení je nutné v den doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod.

-Prodávající u objednávky, v rámci ČR, hradí přepravní náklady kupující. U objednávky menší hodnoty činí přepravné 160,- Kč vč DPH za jednu zásilku (max. 4ks pneumatik = 4/2 balíky) tuto částku hradí kupující, není-li uvedeno jinak.

-V případě dodávky pneumatik, u kterých hmotnost 1ks je více než 50 kg, hradí náklady na přepravné kupující, přičemž cena za přepravu 1 ks činí 260,- Kč vč DPH, není-li uvedeno jinak.

- Dobírka za každou zásilku činní 30,- vč DPH, neníli uvedeno jinak.

-Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo poškození zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

 

5)Slevy

-Při realizování objednávky prostřednictvím webové stránky společnosti GoldChannel s.r.o. je kupujícímu poskytována sleva z maloobchodních cen zboží doporučených výrobcem. Tato sleva je promítnuta již v ceně, která je zobrazená u vybraného zboží při objednávce.

-Právnické osoby a podnikatelé, kteří mají zájem o velkoobchodní spolupráci musí být registrováni  a po prověření registrace je jim umožněn přístup do velkoobchodní sekce e-schopu GoldChannel s.r.o.. Pro kompletní registraci bude u velkoobchodních partnerů nutné doložit kopii živnostenského listu, případně osvědčení o registraci DIČ. Sleva za zboží pro právnické osoby a podnikatele je závislá na konkrétním posouzení subjektu, jeho množstevních odběrech a platební morálce a může být určena v kategoriích A – A4.

 

6)Odstoupení od kupní smlouvy

-Kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy (uzavřené prostřednictvím e-shopu) bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění.

-Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email číslo bankovního spojení, na které má být vrácena finanční částka.

-Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním a vrácením zboží (balné, přepravné, administrativní vyřízení tam a zpět atp.).

-Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky za vrácené zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

-Prodávající pošle pokyny k doručovací adrese na dotaz kupujícího.

 

7)Rozpor zboží s objednávkou (kupní smlouvy)

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce (kupní smlouvě), a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Tato situace neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s objednávkou (kupní smlouvou) věděl nebo rozpor s objednávkou (kupní smlouvou) sám způsobil.

 

8)Obecné podmínky reklamace

- Reklamace zboží zakoupeného v rámci internetového obchodu společnosti GoldChannel s.r.o. se řídí reklamačním řádem podrobně uvedeným zde.

-Kupující je povinen si při převzetí, zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případně zjištěných vadách a to buď písemně nebo prostřednictvím emailu (info@pneu-nejlepsi.cz) na adresu prodávajícího, reklamaci je možné uplatnit i osobně na provozovnách GoldChannel s.r.o.

-Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 7 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se případně prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

 

9)Zneužití informací uvedených na webových stránkách nebo na e-shopu www.pneumatiky-letni.cz

V případě zneužití, nebo podezření ze zneužití informací uvedených na webových stránkách nebo na e-shopu GoldChannel s.r.o. si vyhrazujeme právo danou věc řešit v rámci platných zákonů a předpisů platných v době porušení, případně zamezit přístup, či učinit jakékoliv kroky, které budou mít za cíl této činnosti zamezit, případně ji omezit.

 

 

Reklamační řád GoldChannel s.r.o.:

 

1. Záruční lhůty

- Společnost GoldChannel s.r.o. poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 24 měsíců od data prodeje, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

2. Záruka

- Záruka poskytovaná společností GoldChannel s.r.o. po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží případně služeb vyskytnou v rámci této záruční doby.

- Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsoby používání zboží upravují.

- Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.

- Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je všeobecně určeno.

- Záruka nebude poskytnuta kupujícímu v případě, že se neprokáže platnými doklady o koupi zboží, potřebnými k nároku na poskytnutou záruku.

 

3. Reklamace / Vrácení zboží / Výměna zboží

 

- V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučuje společnost GoldChannel s.r.o. uplatnit reklamaci bezodkladně po zjištění závady nebo nedostatku.

- Kupující má právo uplatňovat reklamaci na všech pobočkách společnosti GoldChannel s.r.o.

- V případě, že kupující uplatňuje reklamaci, která je uznána jako oprávněná reklamace zajišťuje společnost GoldChannel s.r.o. svoz pneu/disků od kupujícího na své náklady. V případě, že se jedná o neoprávněnou reklamaci / vrácení / výměnu zboží společnost GoldChannel s.r.o. si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu své náklady na svoz zboží a případnou administrativní činnost ve výši skutečně vynaložených nákladů. U vrácení zboží je částka nákladů stanovena paušálním poplatkem ve výši 10% z výše vrácené objednávky.

- Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.

- Vrácení / Výměna zboží bude vyřízena bezodkladně v co nejkratším termínu po administrativním zpracování vrácení / výměny zboží.

- Reklamace zboží nebo služeb může společnost GoldChannel s.r.o. uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

- V případě oprávněné reklamace je společnost GoldChannel s.r.o. povinna poskytnout zákazníkovi náhradu a to bez dalších poplatků.

- Jako kontaktní e-mail pro reklamaci / vrácení / výměnu zboží je možné použít: info@pneu-nejlepsi.cz.

 

4. Náhrady

- V případě, že se jedná o vadu svou povahou odstranitelnou, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.

- V případě, že se jedná o vadu svou povahou neodstranitelnou, má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

 

Reklamační řád společnosti GoldChannel s.r.o. se řídí platným českým právním řádem.

 

Reklamační řád je platný od 1.1.2014